Договір Оферти


ДОГОВІР

Фізична особа-підприємець Неклюдова Ганна Володимирівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та запису № o20670000000008824 від 22.12.2010, надалі іменується «Виконавець» з однієї сторони та фізична особа надалі іменується «Замовник, з другої сторони, разом Сторони, уклали даний Договір про надання навчально-тренувальних послуг, на умовах, наведених нижче:

Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовникові навчально-тренувальні послуги, відповідно до курсу, який придбав Замовник (надалі – Послуги).

1.2. Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем. Договір не потребує його підписання з сторони Виконавця та Замовника, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. Беззастережне прийняття умов Договору (оплата відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

Розділ 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

2.1.1. Курс – узагальнення навчально-тренувальних послуг, які надає Виконавець.
2.1.2. Навчальна програма – описова частина курсу, яка містить в собі інформацію про включені в курс навчально-тренувальні послуги.
2.1.3. Заняття – період часу, в проміжку якого Виконавець взаємодіє з Замовником і здійснює надання Замовнику послуг згідно основної програми курсу та подарунку (бонусних програм). 2.1.4. Уроки («Живі тренування») в ZOOM – сеанс голосового та/або відеозв’язку використовуючи мережу Інтернет між Замовником (Замовниками) та Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє з Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить заняття. 2.1.5. Контент – будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові та інші матеріальні, передані Виконавцем до Замовника в ході надання послуг.
2.1.6. Навчальна група – це група Замовників, які об’єднані в одну навчальну спільноту.
2.1.7. Навчальні засоби комунікації – це спеціально створені для навчальної групи елементи комунікації між Замовником та Виконавцем.
2.1.8. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

2.2. До навчальних засобів комунікації належать:
2.2.1. Канали/чати Telegram;
2.2.2. Матеріали, розміщені на Google Disk
2.2.3. Освітня платформа «Мистецтво бути жінкою» та матеріали, розміщені на ній.

2.3. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.2.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2.4. Замовник стверджує, що на момент акцептування даної оферти він наділений достатнім обсягом прав та досяг віку 18-ти років і не має медичних протипоказань для навчання, відповідно до обраного курсу.

Розділ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Замовнику навчально-тренувальні послуги – заняття на навчальній платформі «Мистецтво бути жінкою» за обраним Замовником курсом, а Замовник приймає і оплачує надані послуги на умовах передбачених даним Договором. Сума до сплати вказана на навчальній платформі «Мистецтво бути жінкою», відповідно до обраного курсу.

3.2. Під навчально-тренувальними послугами Сторони розуміють комплекс освітніх послуг та інформаційних матеріалів, які надаються Замовнику та складаються з:

3.2.1. Проведення навчально-тренувальних курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань у передзаписі, розміщеному на навчальній платформі «Мистецтво бути жінкою».

3.3. Весь Контент та Оригінальний матеріал, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовнику забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу Виконавця. Замовник має право використовувати матеріали для власного навчання, не передаючи матеріали третім особам.

Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором.

4.1.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до спеціально створених Навчальних засобів комунікації, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей навчальних засобів комунікації з причин, що не залежать від Виконавця.

4.1.3. Надати Замовнику можливість проходити навчання та у випадку надання уроків в ZOOM отримувати зворотній зв’язок від викладача курсу, можливість відвідувати всі активності, передбачені курсом.

4.1.4. Після отримання Виконавцем повної оплати за курс, здійсненої Замовником онлайн за допомогою платіжної платформи Fondy, або як виняток в інший спосіб, за домовленістю з Виконавцем, Замовник отримує доступ для входу до курсу.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

4.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

4.2.3. Виключати із чату при порушенні правил курсу, некоректну поведінку, демотивацію інших учасників курсу.

4.2.6. Використовувати інформацію про Замовника включно з фото, посиланнями на соціальні мережі, роботи, виконані під час проходження курсу.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Сплатити Послуги в порядку, визначеному в Договорі.
4.3.2. Пройти процедуру реєстрації.
4.3.3. Надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих

в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
4.3.4. Не порушувати майнових та особистих немайнових прав Виконавця.

4.3.5. Не публікувати та не розповсюджувати інформацію стосовно Виконавця, яка може зашкодити репутації та/або майновим та/або немайновим правам Виконавця протягом трьох років з моменту початку отримання послуг.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення навчально-тренувального курсу.

4.4.2. Отримати повний 100% об’єм послуг від виконавця навчально-тренувальних курсів, а саме викладання теоретичної та практичної бази знань у передзаписі – розміщеному на навчальній платформі «Мистецтво бути жінкою», протягом 1 (одного) робочого дня після повної оплати за курс.

Розділ 5. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

5.1. Будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації та заповненні реєстраційних форм.

5.2. У разі зміни реквізитів (електронної адреси, номерів телефонів, тощо), Сторона повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

Розділ 6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Початок навчально-тренувального курсу повідомляється Виконавцем перед придбанням Замовником курсу.

6.2. Початок навчально-освітнього курсу може бути змінений Виконавцем.

6.3. Навчально-тренувальній курс стає доступним Замовнику одразу після моменту зарахування коштів відповідно до Розділу 7 цього Договору.

6.5. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі з моменту відкриття Виконавцем Замовнику доступу до навчально-освітнього курсу.

Розділ 7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

7.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом оплати здійсненої Замовником онлайн за допомогою платіжної платформи Fondy, або як виняток в інший спосіб, за домовленістю з Виконавцем.

7.2. Загальна вартість залежить від пакету навчально-тренувального курсу, який обирає Замовник.

7.3. Замовник зобов’язується провести оплату Послуги на користь Виконавця на умовах передбачених п. 7.1 даного Договору.

7.4. Оплата вартості Послуг, здійснюється до дати початку навчально-тренувального курсу.

7.5. Після проведення повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник здійснив частину оплати за цим Договором і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовнику.

7.6. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами або відмовився від навчально-тренувальних послуг. Моментом надання послуг вважається надання Виконавцем Замовнику доступу до навчально-тренувального курсу.

7.7. Зобов’язання оплати Замовником послуг вважається виконаним з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця в повному обсязі.

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. У випадку порушення Замовником пункту 3.3. даного Договору та ігнорування звернень Виконавця стосовно припинення порушення даного пункту, Замовник сплачує Виконавцюштрафурозмірі50000,00(п’ятдесяттисячгрн.00коп.)гривень тазобов’язується негайно вчинити дії по видаленню такої інформації.

8.3. Виконавець не несе відповідальність за неможливість Замовника скористатись послугами Виконавця з причин, що не залежать від Виконавця.

8.4. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив онлайн трансляцію та інші елементи навчально-тренувального курсу або бонусних послуг з причин, що не залежать від Виконавця.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Замовника у разі не дотримання останнім правил виконання вправ або виконання вправ до яких має протипоказання лікаря.

Розділ 9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

Розділ 10. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його розірвання/припинення Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

10.2. Сторони зобов’язані не використовувати та/або не розголошувати Конфіденційну інформацію в будь-якій формі, а також не дозволяти доступ до такої інформації з боку третіх осіб без письмового дозволу відповідної Сторони.

10.3. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

10.4. Кожна з Сторін підтверджує, що:

10.4.1. Вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

10.4.2. Не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

10.4.3. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; 10.4.4. Укладення Договору відповідає інтересам Сторін.
10.5. Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем послуг як

власник бази персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, майнових, економічних та інших договірних відносин з іншими Замовниками, а також забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця. Замовник підтверджує свою згоду на необмежений строк на обробку своїх

персональних даних відповідно до зазначеної мети – забезпечення ефективного проходження навчання.

Розділ 11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони вживають усі заходи до врегулювання питань дружнім взаємовигідним шляхом. Додержання досудового врегулювання спору обов’язкове.

11.2. У разі якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спірне питання передається до суду згідно із підсудністю і підвідомчістю такого спору, що передбачено чинним законодавством України.

Розділ 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір починає діяти з моменту прийняття пропозиції Замовником. Прийняттям пропозиції за даним Договором є оплата послуг Виконавця в розмірі та порядку, визначених даним Договором.

12.2. Договір діє до дати закінчення надання навчально-освітнього курсу.

Розділ 13. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Договір може бути розірвано:

13.1.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника він не має права вимагати повернення виконаного за Договором.

13.1.3. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до чи в момент такого припинення або розірвання Договору.

13.1.4. Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку договір, припинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором та/або у будь-який спосіб припинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов, визначених цим Договором.

Розділ 14. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації. Сторони домовились, що відправлені електронною поштою підписані та скановані копії документів, мають повну юридичну силу Сторонами нарівні з оригіналами, встановлюють права й обов’язки для Сторін цього Договору, можуть бути подані до судових інстанцій, як належні докази.

14.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.